Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği”dir, kısaltması “Eko-Evo”dur ve merkezi Ankara’dadır.

Madde 2. Derneğin Amacı

Dernek, Türkiye’de ve Türkiye dışında bulunan, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji bilim alanlarında çalışan bilim insanlarını bir çatı altında toplamak, genç bilim insanı adaylarının bu bilim dallarına yönelmelerini ve en nitelikli düzeyde yetişmelerini teşvik etmek ve bu bilimsel alanlarda Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların kaliteli bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Madde 3. Derneğin Hedefleri

3.1. Türkiye’de ve Türkiye dışında Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji konularında çalışan bilim insanları arasındaki iletişimi ve işbirliğini, elektronik iletişim ağları, çalıştaylar ve bilimsel toplantılar kanalıyla geliştirmek,

3.2. Ortak araştırma projeleri yürütülmesini ve ortak bilimsel yayın yapılmasını teşvik ederek Türkiye’de Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji konularındaki bilimsel araştırmaları çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve hâlihazırda yapılan çalışmaların seviyesini yükseltmek,

3.3. Eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenleyerek genç bilim insanlarının Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji konularına yönelmelerine ve en nitelikli düzeyde yetişmelerine katkı sağlamak, Türkiye’nin akademik kurumlarında Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji alanlarında nitelikli ders programlarının geliştirilmesine yardımcı olmak,

3.4. Türkiye’de Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarında uluslararası düzeyde toplantılar düzenlenmesi ve bilimsel periyodik yayınlar çıkarılması yoluyla, Türkiye’nin bu alanlarda evrensel bilgi birikimine katkısını artırmak,

3.5. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji konularında araştırma ve eğitim faaliyetlerine aktarılan finansal kaynakların miktarının ve çeşitliliğinin artırılmasını sağlamak,

3.6. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarının çıktılarının, sürdürülebilir çevre politikalarının, toplum sağlığı ve ziraat politikalarının, ayrıca ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesinde, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin ve halk sağlığının korunmasında etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak, bu amaçla bu konularda çalışan bilim insanları ile yasa koyucular arasındaki, yine bilim insanları ve kamu ve özel sektörde bulunan her türlü yasa uygulayıcısı arasındaki iletişimi geliştirmek.

Madde 4. Derneğin Faaliyetleri

Dernek, yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıda sıralanan faaliyetleri yürütür:

4.1. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji konularında çalışan bilim insanlarının bir araya toplanmasını, bilimsel araştırmalarını paylaşmalarını ve bilimsel konularda görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla iletişim ağları kurar, toplantı, çalıştay, kongre, konferans ve sempozyum düzenler,

4.2. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarında hâlihazırda çalışmakta olan ya da bu konularda çalışmak isteyen genç bilim insanlarına ve bilim insanı adaylarına yönelik öğretici içerikte kurs, yaz/kış okulu ve çalıştay düzenler,

4.3. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarındaki güncel gelişmeler ile ilgili olarak toplumu bilgilendirici rapor ya da açıklama yayınlar,

4.4. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarında çalışan genç bilim insanlarına, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılara katılmaları için maddi destek sağlar,

4.5. Türkiye’de Ekoloji ve Evrimsel biyoloji alanlarında bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrencilere küçük çaplı araştırma projesi destekleri sağlar,

4.6. Türkiye’de faaliyet gösteren Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji konularına odaklı diğer dernekler ve kuruluşlar ile derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda işbirliği yapar,

4.7. Yurtdışında faaliyet gösteren uluslararası Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji derneklerine ve federasyonlarına üye olur,

4.8. Dernek faaliyetlerinin ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji ile ilgili önemli haberlerin duyurulduğu bir e-bülten yayımlar,

4.9. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarında uluslararası düzeyde toplantılar düzenler ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapar,

4.10. Ekoloji, Evrimsel Biyoloji ve ilişkili alanlarda elektronik ve/veya fiziki ortamda; bilimsel süreli yayın bilimsel kitap ve/veya bülten, dergi, gazete, kitap, broşür, bildiri ve benzeri her türlü materyali yayımlayabilir; kitaplık, dokümantasyon ve yayıncılık servisleri kurabilir,

4.11. Türkiye’de üniversitelerde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarında verilen lisans ve lisansüstü ders programlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütür,

4.12. Türkiye’de çevre, halk sağlığı, eğitim politikaları belirlenir ve uygulanırken Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarının çıktılarından azami düzeyde faydalanılması için yasa koyucu ve uygulayıcılara dönük toplantı ve çalıştaylar düzenler ve rapor yayımlar,

4.13. Türkiye’de Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanında yapılacak eğitim ve çalışmaları, bu çalışmaların yaygınlaşmasını engelleyici nitelikteki işlem, eylem ve tasarruflarla ilgili hukuki süreçlerde taraf olabilir,

4.14. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarına ilgi duyan lisans öğrencilerine dönük tanıtım faaliyetleri ve çalıştaylar düzenler.

4.15.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla Dernek amaç ve faaliyetlerine aykırı düşmeyecek şekilde iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir ve işletebilir,

4.16. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,

4.17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mallara ilişkin alım, satım, kira vb. tasarrufları gerçekleştirebilir, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

4.18. İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam edebilir.

Madde 5. Derneğe Üyelik

Derneğin üyeleri Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji alanlarında araştırma yapan veya yapmış olan bilim insanları, bu alanlarda çalışan veya çalışmayı planlayan öğrenciler ve bu bilim dallarının ilerlemesi ile doğrudan ilgili kişiler, kurumlar ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

 1. Derneğe üye olma koşulları:

Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan kişiler arasından fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişilerin üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

5a.1. Üyeliğe giriş formunun doldurulması, başvuru sahibi tarafından imzalanması, bu form üzerinde aday üye tarafından referans olarak belirtilmiş olan iki dernek üyesinin adayın üyeliğini Dernek Yönetim Kurulu’na tavsiye etmiş olması ve giriş ödentisi olarak belirlenmiş olan bir yıllık aidata ait meblağın ödenmesi koşulu ile bu formun ve giriş ödenti makbuzunun Dernek Yönetimine elden veya posta yoluyla yazılı olarak ve aynı zamanda e-posta ile teslim edilmesi,

5a.2. Yönetim Kurulu’nda gerekli incelemenin yapılarak başvurudan itibaren 30 gün içinde adaya yazılı olarak (ya da e-posta yoluyla) kararın bildirilmesi,

5a.3. Üyenin dernek üyelik defterine üyelik kimlik bilgilerinin işlenmesi.

5a.4. Üyelik başvurusu reddedilen adayın Yönetim Kurulu’nun kararına karşı Genel Kurul’a itiraz için başvurma hakkı vardır. Genel Kurul’un bu konudaki kararı kesindir.

 1. Derneğin temel üyelik sınıfları:

Asıl Üye:Ekoloji ya da Evrimsel Biyoloji alanlarında uzman ya da bu bilim alanlarında araştırma yapmış/yapmakta olan bilim insanları, akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile gelecekte bu konularda araştırma yapmak isteyen öğrencilerdir. Asıl üyeler, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bunları gerçekleştirmek için çalışır, Gelen Kurul’da seçme, seçilme hakkı ile aidat ödeme yükümlülüğü vardır. Asıl Üye olabilmek için yukarıda bahsi geçen şartları sağlamak, başvuru sürecini tamamlamış olmak ve üyelik aidatını aksatmadan ait olduğu yılda ödemiş bulunmayı taahhüt etmek şarttır.

Onur Üyesi:Ekoloji ya da Evrimsel Biyoloji bilim dallarının gelişimi için çaba harcamış ve harcamakta olup bilimsel faaliyet yürütmeyen veya derneğe maddi ve manevi katkıda bulunan ancak üye olamayacak durumda olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyesi olabilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da seçme, seçilme hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Yönetmelik, yönerge ve benzeri diğer mevzuat ile ayrıca kısıtlanmadıkça Asıl üyelere tanınan diğer haklardan faydalanabilirler.

 1. Üyelere Yapılacak Bildirimler:

Üyelere yapılacak bildirimler, üyelerin başvuru dilekçesinde bildirmiş oldukları e-posta adresine, değiştirilen ve yazılı olarak Derneğe bildirilmiş olan yeni bir e-posta adresine, Dernek e-posta grubunda ya da Dernek İnternet sitesinde yayınlanarak yapılır.

 1. Üyelikten Çıkma, Çıkarılma Şartları ve Şekilleri:

Üyelikten Çıkma:Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa talebi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve UNESCO Bilim ve Teknoloji Etik Kriterleri çerçevesinde belirlenmiş bilim etiğinin her türlü ihlali,
 2. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, derneğin toplum nezdindeki itibarını zedelemek, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışlar sergilemek.
 3. Posta veya e-posta yolu ile yapılan ikazlara rağmen yıllık üyelik aidatını ardışık iki yıl boyunca ödememek; eğer iki yılın sonunda ödeme yapılacak ise geçmiş tüm borçları ödememek,
 4. Dernek’in yönetmelik, yönerge, talimatname ve benzeri diğer iç mevzuatına ısrarla aykırı davranmak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Ayrıca Medeni Kanunun 67. maddesinde belirtilen haklı nedenlerle Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma hakkı saklıdır. Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olmak, üyenin ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya onur üyesi olabilmek için gereken niteliklerin yitirilmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez. Ödenti ya da katılma payı borçlarını makul nedenlerle ödemeyerek üyelikten çıkarılan kişiler, çıkarılma tarihini izleyen 60 gün içinde başvurarak tahakkuk etmiş borçlarını ödemeleri halinde, yeniden üyeliğe kabul edilebilirler. Bu takdirde dernek alacakları birikmiş faizleri ile birlikte tahsil edebilir. Ölen üye dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidat borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu kanuni yollara başvurabilir. Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Bu hususta kararı Genel Kurul verir.

Madde 6. Genel Kurul

Genel Kurul, aşağıda belirtilen hususlar ile ilgilenir:

(1) Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Genel Sekreterin, Saymanın ve Denetleme Kurulunun sunduğu raporların, (2) Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları ile ilişkili bütün çalışma gruplarının etkinlikleri üzerine sunulan raporların, (3) komisyonların ve diğer özel kurulların faaliyetlerine ilişkin raporların değerlendirilmesi. Genel Kurul’a raporlar yazılı olarak verilmek zorundadır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu kanalıyla aktarılan ve üyelerden gelen teklifler üzerinde oylama yapar ve karar alır. Toplantı sırasında, Genel Kurul, Derneğin genel bütçesini, üyelik ücretlerinde yapılacak değişiklikleri, komisyonların kurulmasını ve fesh edilmesini ve tüzük maddelerinde yapılacak olan değişiklikleri tartışır ve onaylar.

 1. Genel Kurul Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

6a.1. Genel Kurul derneğin kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel Kurulda her üye söz sahibidir, ancak yalnızca asıl üyeler oy hakkına sahiptir.

6a.2. Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir kez Temmuz ayında gerçekleştirilir. Ancak, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

6a.3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine Genel Kurul’u 30 gün içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır.

 1. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma

6b.1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler; toplantı yeri, günü, saati ve gündemini belirler.

6b.2. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi derneğin İnternet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar.

6b.3. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile Genel Kurul toplantısı yapılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıdaki üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulundaki üye sayısının iki katından az olamaz.

6b.4. Genel Kurul toplantısı başkan veya başkanın görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Genel Kurul’a, aktif yönetim dışında kalan ve Genel Kurul üyeleri tarafından seçilen bir üye başkanlık eder. Genel Kurul tarafından Genel Kurulun yönetimi sırasında başkana yardımcı olmak üzere ayrıca bir Katip Üye seçilir.

 1. Genel Kurul Görev ve Yetkileri

6c.1. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmek.

6c.2. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek.

6c.3. Dernek tüzüğünü değiştirmek.

6c.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek.

6c.5. Derneği feshetmek.

6c.6. Dernek komisyonlarının kurulmasını kararlaştırmak, komisyon başkanlarına yetki vermek veya kurulmuş komisyonları sonlandırmak.

6c.7. İktisadi işletme ve sandık kurulmasını kararlaştırmak ve işletmek amacıyla Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 1. Genel Kurulun Karar Alma Usulü

6d.1. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

6d.2. Genel Kurul’da kararlar hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

6d.3. Genel Kurul’un yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonucunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Madde 7. Yönetim Kurulu

 1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

7a.1. Derneği kanun ve tüzük çerçevesinde yönetmek ve temsil etmek.

7a.2. Dernekler kanununda yer alan tutulması gereken defterleri tutmak.

7a.3. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

7a.4. Üyelik başvurularını incelemek, gerekli kararları almak, üyeleri azletmek, itiraz ve özürleri görüşmek.

7a.5. Genel Kurul toplantısı için gündem hazırlamak.

7a.6. Derneğin gelir gider işlerini yaparak sonuçlandırmak.

7a.7. Derneğin yıllık bütçesini belirlemek.

7a.8. Genel Kurul kararlarını uygulamak.

7a.9. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

7a.10. Dernek müdürünü atamak, müdürün görevlerini, temsil imza ve harcama konuları ile diğer konulardaki yetkilerini belirlemek.

7a.11. Derneğin faaliyetlerinde belirtilen hususları gerçekleştirmek için çalışmak, amacına uygun faaliyette bulunan dernek ve kurumlarla işbirliği yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekirse gerekli zaman ve yerlerde dernek üyeleri arasından çalışma grupları kurmak.

7a.12. Üyelerine yurt içi veya yurt dışındaki kongrelerde, sempozyumlarda, panellerde, toplantılarda, çalıştaylarda ve muhtelif çalışma komisyonlarında derneği temsil yetkisi vermek (Bu yetki, karar defterine işlenir ve temsil hakkı verilen üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.)

7a.13. Derneğin maaşlı personelini işe almak ve işine son vermek.

7a.14. Derneğin herhangi bir üyesinden gelen önerileri değerlendirmek.

7a.15. Derneğin ait kurulların üyelerinden ve komisyon başkanlarından gelen raporları, etkinlik önerilerini ve sonuçlarını değerlendirmek.

7a.16. Derneğin işleyişi, etkinlikleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili şartname, yönetmelik, yönerge ve benzeri diğer belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, değiştirmek, yürürlüğe almak, yürürlükten kaldırmak, yürütmek ve yürütmeyi denetlemek.

7a.17. Yönetim Kurulu, geçmiş yılın etkinliklerine ilişkin sonuçları ve Derneğin mevcut mali durumunu yıllık olarak Dernek Genel Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

 1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetki Alanına Girmeyen Konular

Yönetim Kurulu aşağıda verilen maddelerde belirtilen konularda yetki sahibi değildir:

7b.1. Bütçenin nihai onayı.

7b.2. Tüzük ve tüzük maddelerindeki değişikliklerin nihai onayı.

7b.3. Komisyonların kurulması ve tasfiyesi.

7b.4. Genel Kurulun ve bütün üyelerin oylarını gerektiren kararların alınması.

 1. Yönetim Kurulu’nun Üye Sayısı, Seçilme Usul ve Şekli

7c.1. Genel Kurul 7 asıl 5 yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini gizli oyla seçer. Eğer Genel Kurul sırasında açık oylama konusunda bir talep gelir ve bu talep Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu tarafından desteklenirse, Yönetim Kurulu seçimi açık oyla yapılabilir.

7c.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini iki yıllık bir süre için seçer.

7c.3. Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcıları Asıl üyeler arasından seçilir.

7c.4. Belirli bir Yönetim Kurulu görevi için en çok oyu alan aday, söz konusu göreve bir sonraki olağan Genel Kurula kadar olan dönem için atanır.

7c.5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu, kendi içinde yapacağı bir seçimle yeni bir başkan belirler. Listedeki ilk yedek üye ise Yönetim Kurulu’nda göreve başlar.

7c.6. Yönetim Kurulu’nda herhangi bir sebeple boşalma olursa, yedek listedeki üyeler sıra ile Yönetim Kurulu’na dâhil edilirler. Yönetim Kurulundaki üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul 30 gün içerisinde toplantıya çağırılır.

 1. Yönetim Kurulu’nun Toplanma Şekli ve Karar Alma Usulü

7d.1. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır.

7d.2. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere en az beş asıl üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Bu toplantılarda alınan kararlarda çoğunluk sağlanamazsa toplantı, diğer üyelerin katılımı ile tekrar edilir.

7d.3. Toplantılar dışında Yönetim Kurulu elektronik posta yolu ile çeşitli önerileri tartışabilir ve oylamaya sunabilir. Elektronik imza ile imzalanmak koşuluyla, elektronik posta yolu ile karara bağlanan önerilerde Yönetim Kurulu çoğunluğu esastır.

7d.4. Yönetim Kurulu, yönetim kurulu toplantısı gündemlerini ve kurulun bu toplantılarda aldığı kararları dernek e-posta grubu aracılığıyla dernek üyeleri ile paylaşır. Yönetim Kurulu dernek üyeleri tarafından talep edildiğinde bu kararları gerekçeleri ile açıklamak zorundadır.

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Derneğin idaresini üstlenen Yönetim Kurulu, 1 Başkan, 1 İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 1 Eğitim ve Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 1 Sayman, 1 Genel Sekreter ve 2 Temsili Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev tanımları aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ilgili görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak çalışma grupları kurma, bunların işleyişini denetleme ve yönetme hakkına sahiptirler.

Başkan:

 1. Başkan Derneğin sözcüsü olup, devlet, kamu ve özel kuruluş yetkilileri ve diğer dernekler ile dernek adına iletişim kurmak ve derneğin amaçlarını ve çıkarlarını buralarda temsil etmek ile yükümlüdür.
 2. Başkan Yönetim kurulunun onayı ile özel kurullar oluşturabilir ve derneğin genel amaçlarına yönelik faaliyetler düzenleyebilir.
 3. Başkan, Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterliğe bağlı çalışan bütün alt birimlerin kürsü başkanlarına ilişkin adayları değerlendirir ve atar veya yeni kişilerin önerilmesini rica edebilir.
 4. Dernek kapsamında yapılan bütün faaliyetlere ilişkin raporları okumak ve değerlendirmek asli görevleri arasındadır.
 5. Yeni faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik organizasyonların başlatılması ve denetlenmesinden sorumludur.
 6. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmekle yükümlüdür.
 7. Genel Kurul toplantı açılışında üyelere hitaben bir konuşma yapmak ile yükümlüdür.
 8. Başkan, 3.000,00 TL’ye kadar olan harcamaları Yönetim Kurulu kararı olmadan yapabilir, ilgili Yönetim Kurulu kararı daha sonra alınabilir. Başkan, bu maddede belirtilen miktardaki yeni bir harcamayı, ancak önceki harcamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra yapabilir.
 9. Herhangi bir üye, Derneğin Başkanlık pozisyonunda üst üste iki dönem bulunamaz. Dolayısıyla, Genel Kurulda bir kez Başkan seçilmiş olan bir Dernek üyesi, ancak iki sonraki Başkanlık seçiminde aday olabilir.

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

 1. İdari Başkan Yardımcısı, sürekli Başkan ile temas halinde olmak şartı ile Dernek tüzüğünde yer alan kanun ve maddeler çerçevesinde Derneğin yönetimini, işleyişini ve aktivitelerini sağlamak ile yükümlüdür.
 2. İdari başkan yardımcısı toplantıların ve çalıştayların yürütülmesi ile ilgili organizasyonların ve bunlara ilişkin alt birimlerin, komisyonların ve bunlara yönelik atamaların denetlenmesinden sorumludur.
 3. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna vekâleten başkanlık eder.
 4. İdari Başkan Yardımcısı Genel Kurul toplantısına 30 gün kala Genel Kurula katılacak olan Dernek üyelerine Derneğin işleyişi, programları ve faaliyetlerini özetleyen bir rapor sunmak ile yükümlüdür. Bu rapor üyelere e-posta yolu ile gönderilir.

Eğitim ve Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

 1. Eğitim ve Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Derneğin eğitim faaliyetlerini ve yeni üye alımı ile ilişkili süreçleri yönetmek ile yükümlüdür.
 2. Çalıştaylardan seminerlere her türlü eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik organizasyondan sorumludur.
 3. Dernek yayın organlarından ve dernek bülteninden sorumludur.
 4. Dernek tarafından verilen ödüllerin ve öğrenci burslarının dağıtılma sürecini yönetir.
 5. Üye Arama Komitesi’nin başkanlığını yürütür.

Sayman

 1. Sayman, Derneğin yıllık mali bütçesini hazırlamak ve denetlemek, derneğin politikalarına uygun yatırımları gerçekleştirmek, düzenlenecek kongre, çalıştay, seminer vb. yönelik harcamaları organize etmekle yükümlüdür.
 2. Sayman, komisyonların bütçe taleplerini değerlendirmek ve onaylamak ile yükümlüdür.
 3. Sayman, Derneğin mali durumunu ve faaliyetleri ile gelecek yılki mali bütçeye ilişkin planları içeren bir raporu olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula sunmak ile yükümlüdür.
 4. Sayman, Dernek parasını emaneten saklar ve Derneğin banka işlemleri ile ilgilenir.
 5. Yanında 3.000,00 TL’ye kadar Dernek parası bulundurabilir.

Genel Sekreter

 1. Genel Sekreter, Derneğin işleyişi ve faaliyetlerine ilişkin kayıtları tutmak, derneğin komisyonları ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlamak ve alt birimlerin taleplerini Yönetim Kuruluna iletmek ve görüşülmesini sağlamak ile yükümlüdür.
 2. Yönetim Kurulunun kararlarını ve etkinliklerini Genel Kurula ve üyelere iletir, toplantıların, çalıştayların duyurularını gerçekleştirir ve bütün oy kullanma işlemlerini yönetir.
 3. Genel Sekreter, Derneğe ilişkin alınan bütün kararların kaydını tutmak ve derneğin bütün yönetsel kurumlarının bu kararlara uygun hareketini denetlemek ile yükümlüdür.
 4. Genel Sekreter, Dernek yazışmalarını yürütür, Derneğin üyelerine ve kamuya yönelik olarak yaptığı duyuruları ve açıklamaları hazırlar.
 5. Genel Sekreter, Derneğe ait defterleri yazmak ve dosyaları ve evrakları saklamakla yükümlüdür.
 6. Genel Kurulda oy verme hakkı bulunan en az 3 dernek üyesinin imzası ile yapılacak olan öneriler ve bunlara ilişkin bilgileri Genel Sekreter Yönetim Kurulunda bulunan bütün üyelere iletmek ile sorumludur.
 7. Genel Sekreter, Dernekle ilgili herhangi bir seçim için oy pusulalarını hazırlamak, üyelere yollamak, oy sayımları yapmak ve arşivlemek, seçim sonuçlarını ilgili adaylara ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve sonuçları İnternet sayfasında ve Dernek Bülteninde duyurmak ile yükümlüdür.

Temsili Üyeler

 1. Temsili üyelerin asıl görevi, Derneğin bütün üyelerinin farklı görüşlerini, amaçlarını ve hassasiyetlerini Yönetim Kuruluna taşımak, toplantılarda dile getirmek ve bu görüşlerin Dernekte eşit bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.
 2. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak olan özel kurullara ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, bu kurullarda ve gruplarda faal olarak çalışmak ve ilişkili raporları hazırlayıp başkana sunmak ile yükümlüdürler.
 3. Yönetim Kurulunca yetkilendirilmeleri halinde, Başkan Yardımcılarına yürüttükleri faaliyetlerde destek olurlar.

Madde 8. Denetleme Kurulu

 1. Denetleme Kurulu’nun Görevleri

8a.1. Derneğin hesap ve defterlerini incelemek.

8a.2. Yıllık olağan Genel Kurul için dernek hesap ve defterleri ile ilgili raporunu hazırlamak ve Genel Kurul’da bu raporu yazılı veya sözlü olarak sunmak.

8a.3. Gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul’u göreve çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan istemek.

 1. Denetleme Kurulu’nun Üye Sayısı, Seçilme ve Usul Şekli

8b.1. Genel Kurul, 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere Denetleme Kurulu üyelerini gizli oyla iki yıllık bir süre için seçer. Eğer Genel Kurul isterse bu seçimi açık oyla yapar.

8b.2. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri Asıl Dernek üyeleri arasından seçilir.

8b.3. Adaylar arasından en çok oyu alan aday, Denetleme Kurulu Başkanı olarak atanır.

8b.4. Denetleme Kurulu Başkanının herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Denetleme Kurulu, kendi içinde yapacağı bir seçimle yeni bir başkan belirler. Listedeki ilk yedek üye ise Denetleme Kurulu’nda göreve başlar.

8b.5. Denetleme Kurulu’nda herhangi bir sebeple boşalma olursa, yedek listedeki üyeler sıra ile Denetleme Kurulu’na dâhil edilirler. Denetleme Kurulu sayısı yedek üyelerle beraber 3’ün altına düşerse, 30 gün içerisinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

 1. Denetleme Kurulu’nun Toplanma Şekli ve Karar Alma Usulü

8c.1. Denetleme Kurulu en az yılda bir kez dernek hesap ve defterlerini incelemek amacı ile 3 üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.

8c.2. Denetleme Kurulu aldığı kararları Genel Kurul’da gerekçeleri ile açıklamak zorundadır.

Madde 9. Derneğin Diğer İdari Organları

 1. Üye Arama Komitesi

9a.1. Üye Arama Komitesi Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji bilimleri konusunda çalışan bilim insanlarını, bu konulara ilgi duyan öğrencileri ve bu bilim dallarının ilerlemesi ile ilgili kişiler, kurumlar ve kuruluşları Derneğe üye yapmak için gerekli faaliyetleri yürütmekle yükümlüdür.

9a.2. Üye Arama Komitesi, Derneğin Eğitim ve Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve iki Dernek üyesinden oluştur. Komite üyeleri, olağan Genel Kurulda bu göreve aday olan Dernek üyeleri arasından iki yıllık bir süre için seçilir. Seçim, Genel Kurulun kararı doğrultusunda açık ya da kapalı oyla yapılabilir.

9a.3. Üye Arama Komitesi, olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula, çalışma dönemleri ile ilgili bir rapor sunmakla yükümlüdür.

 1. Komisyonlar

9b.1. Bir komisyon, Dernek amaç ve hedeflerinden birisi veya birkaçı doğrultusunda çalışan olan ve en az üç Dernek üyesi içermek kaydıyla Genel Kurul tarafından oluşturulan idari organlardır.

9b.2. Belirli bir konuda komisyon oluşturma önerisi, Genel Kurul toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu tarafından gündeme konabilir, ya da Genel Kurul’da yeterli sayıda üyenin önerisi ile ek gündem maddesi olarak görüşülebilir.

9b.3. Komisyon oluşturma önerisi Genel Kurul’da oy çokluğu ile kabul/red edilir.

9b.4. Bir komisyonun kurulmasının Genel Kurul’da kabul edilmesinden sonra, komisyon üyesi olarak çalışmak isteyen Dernek üyeleri, Genel Kurul başkanlık divanına başvuru yapar ve yapılan açık ya da gizli oylama ile komisyon üyeleri seçilir.

9b.5. Bir komisyonun üyelerinden birinin komisyondan ayrılması durumunda, eksik komisyon üyesini Genel Kurul dernek üyeleri arasından atar.

9b.6. Her bir komisyon, olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a, çalışma dönemleri ile ilgili bir rapor sunmakla yükümlüdür.

9b.7. Bir komisyonun görev süresi, komisyonun oluşturulduğu bir sonraki olağan Genel Kurul tarihinden bir gün sonra resmi olarak biter, ancak Genel Kurul gerekirse komisyonun devamına karar verebilir.

 1. Çalışma Grupları

9c.1. Bir Çalışma Grubu, Dernek amaç ve hedeflerinden birisi veya birkaçı doğrultusunda çalışan olan ve en az üç Dernek üyesi içermek kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ya da Dernek Üyelerinin bir araya gelmesi ile oluşan idari organlardır.

9c.2. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, yükümlü olduğu görevleri daha etkin bir şekilde sürdürmek adına çalışma grupları oluşturabilir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, kendi oluşturduğu çalışma grubu üyelerini, Dernek üyeleri arasından kendisi atar.

9c.3. Dernek Üyeleri, Yönetim Kurulundan bağımsız olarak bir araya gelerek çalışma grupları oluşturabilirler. Bir çalışma grubu kurulabilmesi için en az üç Dernek üyesinin çalışma grubu üyeliğini kabul ettiklerine dair imzalı bir yazıyı Genel Sekretere ulaştırmaları gerekmektedir.

9c.4. Oluşturulan çalışma grupları, Genel Sekretere bildirilmeden ve Dernek kayıtlarına işlenmeden Dernek nezdinde resmi olarak kurulmuş sayılmaz.

9c.5. Her bir çalışma grubu, yıllık faaliyetlerini Yönetim Kuruluna bir rapor ile sunmakla yükümlüdür.

9c.6. Çalışma gruplarının görev süresi yoktur. Ancak, iki yıl boyunca hiçbir faaliyet göstermemiş olan çalışma grupları Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Çalışma gruplarının denetleme görevini Yönetim Kurulu adına İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı yürütür.

Madde 10. Derneğin Şube ve Temsilcilikleri

Dernek, yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.

Madde 11. Derneğin Gelirleri

11.1. Derneğin üyelerden alacağı aidatlar. Üyelerden giriş ödentisi olarak bir yıllık aidat tutarı olan 250 TL alınır. Giriş ödentisinin tahsilatı nedeni ile üyelerden o yıla ait aidat talebinde bulunulmaz. Dernek üyelik aidatı ise aylık 20,8 TL (yıllık 250 TL)’dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

11.2. Dernek amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin gelirleri.

11.3. Yasalara uygun bağış ve yardımlar.

11.4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen; piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, turnuva, seminer, eğitim, çalıştay, konferans ve diğer faaliyetlerden sağlanan gelirler.

11.5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

11.6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

11.7. Diğer hak bütün gelirler.

Madde 12. Derneğin Sandık Kurması

Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz ve başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla, üyelerin ekoloji ve evrimsel biyoloji konularındaki bilimsel toplantıya katılım, bilimsel araştırma desteği, öğrenci bursu desteği vb. gereksinimleri karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları, Yönetim Kurulunca kabul edilen yönetmeliklerle düzenlenir.

Madde 13. Derneğin Eklentileri

Dernek gerekli gördüğü hallerde lokal, sandık, iktisadi işletme ve bunlar dışında kalıp kendisine kanun ve yönetmeliklerce kurma hakkı tanınmış eklentileri kurar ve işletir. Kanunen başkaca bir kısıtlama olmadığı sürece bu eklentileri kurmak, işleyişini düzenlemek, yönetmeliklerini hazırlamak, yönetmek, yönettirmek, işletmek, işlettirmek ve tasfiye etmek Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Madde 14. Bildiri, Beyanname ve Benzeri Yayınların Yapılması

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması Yönetim Kurulu kararı gereğince Başkanın imzası ile yapılır.

Madde 15. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 16. İç Denetim

İç denetim, Dernekler Yasası ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Kurul tarafından yapılır ya da bu konuda görevlendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılabilir.

Madde 17. Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

17.1. Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

17.2. Tüzük değişikliği için, Yönetim veya Denetleme Kurullarının tamamının veya dernek üye sayısının beşte birinin imzalı dilekçeleri ile teklif verilebilir.

17.3. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için, Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

17.4. Tüzük değişiklikleri Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin üçte iki oranında oyu ile kabul edilir.

Madde 18. Fesih ve Tasfiye

18.1 Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

18.2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki oranında oyu ile alınır.

18.3. Derneğin feshi en geç 7 gün içerisinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

18.4. Derneğin feshi halinde, borçlar ödendikten sonra kalan para hazineye intikal eder.

Madde 19. Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 19 maddeden ibarettir.